• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

InNOWAcje WODA

Marzec 2022

Czy jesteśmy „eco – friendly”? Jak widza nas nasi Klienci?

Krótkie omówienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w lipcu 2020 roku na temat oceny usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, postaw ekologicznych mieszkańców oraz  działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie eko-edukacji.

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2020 roku wśród odbiorców usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, którzy korzystają z faktur elektronicznych – zaproszenia do wypełnienia ankiet zostały przesłane na adresy mailowe wskazane przez Klientów. Ankiety online zostały udostępnione na portalu www.interankiety.pl.

Celem ogólnym badania było poznanie opinii odbiorców usług na temat naszych usług oraz działań podejmowanych w zakresie eko-edukacji. Cele szczegółowe niniejszej ankiety koncentrowały się one na następujących aspektach:

1. Wiedza odbiorców usług o wysokiej jakości wody kranowej na obszarze działania PWiK Rybnik,

2. Sposoby racjonalnego używania wody wodociągowej,

3. Stopień uciążliwości funkcjonowania miejskie oczyszczani ścieków i przepompowni dla mieszkańców

4. Znajomość inicjatyw podejmowanych przez PWiK Rybnika dla kształtowania świadomości ekologicznej

5. Znajomość podejmowanych przez PWiK Rybnik działań dla poprawy środowiska naturalnego

6. Pomysły ankietowanych na realizowane przez PWiK Rybnik  w przyszłości  działania proekologiczne  konkursów wśród nauczycieli matematyki

7. Współpraca PWiK Rybnik z instytucjami naukowo-badawczymi w celu wdrażania usprawnień w działaniu firmy.

Ankieta składała się z 40 pytań dotyczących powyższych obszarów i została wysłana do 2500 respondentów drogą mailową. PWiK otrzymała 1270 wypełnionych ankiet.

Na końcu zadano respondentom kilka pytań umożliwiających poznanie struktury próby, które mogą dostarczyć wiedzy na temat osób wypełniających ankietę. Większość osób które wypełniły ankiety to mężczyźni (55%). Największa grupa respondentów obejmowała wiek 55 +. Jeżeli chodzi o wykształcenie osób wypełniających ankietę większość stanowili respondenci z wyższym wykształceniem (57%). 96 % respondentów stanowili właściciele domów i lokali mieszkalnych. W przeważającej ilości ankietowani byli posiadaczami ogródków przydomowych (85%).

Krótkie omówienie wyników badania ankietowego.

Większość respondentów odpowiedziała pozytywnie na pytanie czy używa do picia wody z kranu bez przegotowania (42%). Nadal jednak 31% ankietowanych kupuje wodę butelkowaną.

Zadano również pytanie dotyczącego obszaru racjonalnego używania wody m.in. w czasie upałów do napełniania basenów przydomowych - zdecydowana większość uczestników badania – 61% - nie pobiera w tym celu wody i zdecydowana większość na co dzień oszczędza wodę wodociągową (81%). Sposoby oszczędzania są bardzo urozmaicone, począwszy od zbierania deszczówki, ograniczania wykaszania trawników, zakręcania wody podczas szczotkowania zębów, używanie zmywarki do naczyń, kąpiel pod prysznicem, perlatory wody, regularna kontrola sprawności urządzeń sanitarnych. Odnotować można niewątpliwie duży wzrost świadomości na temat kurczących się zasobów wody nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Zadano również pytanie dotycząc uciążliwości wynikających z funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków – 71% respondentów nie zauważyło niedogodności z tym związanych.

Kolejny badany obszar dotyczył działań edukacyjnych w dziedzinie ekologii realizowanych w ostatnich latach przez PWiK Rybnik. Do najbardziej znanych inicjatyw należą zgodnie z wynikami ankiet: Światowy Dzień Mycia Rąk (warsztaty w przedszkolach), konkursy plastyczne z okazji Światowego Dnia Wody oraz Ścieżka edukacyjna na oczyszczalni ścieków (średnio ok. 20% respondentów zna tego typu inicjatywy). Większość ankietowanych bardzo pozytywnie ocenia umiejscowienie w centralnym punkcie miasta Rybnika Wodomatu – urządzenia służącego do przygotowania napoju na bazie wody z własnego ujęcia PWiK Rybnik. Ta sam ilość pytanych (22%) wysoko ocenia przydatność kurtyn wodnych instalowanych podczas upału w najczęściej odwiedzanych punktach Śródmieścia Rybnika.

Za bardzo potrzebną dla dalszego doskonalenia jakości usług PWiK Rybnik uznano współpracę Spółki z instytucjami naukowo-badawczymi (55% respondentów).

Podsumowując należy stwierdzić, iż wzrasta świadomość mieszkańców dotycząca potrzeby ochrony zasobów wody, pamiętając iż sytuacji Polski na tle innych krajów europejskich posiada najniższy współczynnik dostępności wody. Respondenci są w większości  świadomymi konsumentami i starają się racjonalnie korzystać z wody. Należy jednak zastanowić się jak docierać w jeszcze większym do odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w zakresie działań eko-edukacyjnych, w szczególności do młodego pokolenia, co stanowić będzie wyzwanie w kolejnych podejmowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku inicjatywach skierowanych do społeczności lokalnej.

 

Styczeń - 2021

GOSPODARKA CYRKULARNA – OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI (cz. 1)

 

Woda jest niezbędna do życia. Aby jednak mieszkańcy, zakłady przemysłowe i instytucje mogły korzystać z czystej, bezpiecznej i zdrowej wody, zakłady wodociągowo-kanalizacyjne codziennie stosują zaawansowane technologie i szereg złożonych procesów, aby te wymogi spełnić. Dotyczy to również ścieków, które wracają do natury w sposób chroniący środowisko naturalne. Działalność branży wod.-kan. znakomicie wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym inaczej nazywaną także gospodarką obiegu zamkniętego lub cyrkularną („circular economy”).

Koncepcja circular economy zmierza do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Model ten ma na celu minimalizację zużycia surowców oraz powstawania odpadów, a tym samym zmniejszenie emisji i poziomów wykorzystania energii, poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

W gospodarce obiegu zamkniętego działalność gospodarcza buduje i odbudowuje ogólną kondycję systemu. Koncepcja ta uznaje znaczenie gospodarki, która musi działać efektywnie na wszystkich skalach - dla dużych i małych przedsiębiorstw, dla organizacji i osób prywatnych, globalnie i lokalnie. Realizowanie założeń „circular economy” niesie za sobą również zmianę systemową, która buduje długoterminową odporność, generuje możliwości biznesowe i gospodarcze oraz zapewnia korzyści środowiskowe i społeczne.

Jest to dobre dla biznesu, obywateli i przyrody.

 

 

Warto przypomnieć, że również Komisja Europejska promuje efektywne gospodarowanie zasobami, zachęca do ekoinnowacji, dostarcza narzędzi, które mogą pomóc w rozpoznawaniu produktów ekologicznych i wspiera przyjazne dla środowiska, innowacyjne przedsiębiorstwa.

Bardziej ekologiczna gospodarka oznacza nowy wzrost gospodarczy i nowe możliwości zatrudnienia. Eko-projektowanie, ekoinnowacje, zapobieganie powstawaniu odpadów i ponowne wykorzystywanie surowców mogą przynieść unijnym przedsiębiorstwom spore oszczędności.

Gospodarka obiegu zamkniętego – odpowiedź branży wod.-kan.

Światowe zasoby wody kurczą się, a koszty jej pozyskania wzrastają. Oczyszczanie, a następnie powtórne wykorzystywanie wody, czyli działania zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, są jednymi z kluczowych zadań przedsiębiorstw z branży np. spożywczej, czy w rolnictwie.

 

 

 

 

Racjonalne, nowoczesne gospodarowanie wodą przekłada się na koszty ponoszone przez firmę, a także stan środowiska naturalnego.

W recyklingu i ponownym wykorzystaniu oczyszczonych ścieków kryje się ogromny potencjał.

Wyczerpywanie zasobów wody pitnej stanowi problem w niemal wszystkich zakątkach świata. Dlatego tak ważne staje się podejmowanie działań mających na celu stworzenie wspólnej strategii zarządzania zasobami wodnymi, m.in. w zakresie retencji nadmiaru wody w warstwach wodonośnych z okresu intensywnych opadów deszczy w celu jej późniejszego wykorzystania dla celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców, na potrzeby komunalne, rolnictwa czy przemysłu.

Odzysk wody ma sens nie tylko dla rolnictwa, ale i w zakresie podlewania terenów zielonych, zasilania wód podziemnych, wykorzystanie przemysłowe, cele komunalne. Coraz częściej doskwierają nam w różnych obszarach działalności okresy suszy, jest to więc sposób na bezpieczne, zrównoważone i ekonomiczne rozwiązania ponownego wykorzystania wody.

 

 

 

Warto przypomnieć, że obecnie ze 165 miliardów m3 ścieków gromadzonych i przetwarzanych rocznie na całym świecie, obecnie ponownie wykorzystuje się zaledwie 2%.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie niesie za sobą nie tylko potencjał wizerunkowy dla firm wodociągowo-kanalizacyjnych, ale staje się również pilną potrzebą w czasie, gdy zmiany klimatyczne przybierają na tempie, a zasoby wodne Ziemi stale się kurczą.

Działania zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jak i gospodarki obiegu zamkniętego oraz szeroko propagowaną ideą Green Deal są podejmowane od ponad dekady również przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Edukacja ekologiczna, kampanie informacyjne, promowanie nowoczesnych form kontaktu z odbiorcami usług oraz szereg innowacyjnych projektów mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, wpisują się w trendy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

W kolejnych artykułach z cyklu Gospodarka Cyrkularna wskażemy na konkretne działania podejmowane przez rybnickie wodociągi  w celu maksymalnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, podnoszenia jakości usług oraz edukacji ekologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-05-2020

inNOWAcje WODA – co to takiego?

 

Wiele mówi się o potrzebie przedsiębiorczości i konkurencyjności polskiej gospodarki, jak i o znaczeniu wyników działalności badawczo-rozwojowej dla postępu gospodarczego.

W nowopowstałym w naszym serwisie internetowym module inNOWAacje WODA chcieliśmy zaprosić czytelników do lektury zagadnień związanych z innowacyjnością, nowoczesnością i rozwojem nowych technologii w branży wodociągowej i kanalizacyjnej

Warto przypomnieć, że istotą pojęcia innowacyjności nie jest - jak często się ją interpretuje - wynalazczość, ale wdrożenie w życie zaawansowanego rozwiązania, który przyniesie komercyjne korzyści.

By sprostać stawianym przez dzisiejszą rzeczywistość wymaganiom Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku od kilku już lat poszukuje nowych zaawansowanych rozwiązań, które przyczynią się do polepszenia jakości świadczonych usług oraz obniżania kosztów eksploatacyjnych. W ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach dzięki wsparciu finansowemu funduszy europejskich oraz dotacjom rządowym poszukiwane są innowacyjne rozwiązania.

Coraz bardziej oczywisty staje się nie tylko dla środowisk naukowych fakt, że szybki rozwój Polski wymaga przyspieszonego, gruntownego i szerokiego rozwoju badań naukowo-rozwojowych  oraz współpracy nauki z przemysłem. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku poznało już zalety z współpracy placówkami naukowymi, w wyniku której pozyskana wiedza może zostać wykorzystana z sukcesem dla dobra wszystkich odbiorców usług i samego przedsiębiorstwa, choć trzeba również mieć świadomość, że  działania takie nie są niestety pozbawione ryzyka, ale to właśnie ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu rynkowego.

W pierwszym artykule z tego cyklu pt.: "Inteligentna woda w inteligentnym mieście" chcemy przybliżyć Państwu problematykę dostosowania działań europejskiego sektora wodociągowego, w tym w szczególności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku do postępujących zmian środowiska naturalnego i kurczących się zasobów wodnych w kontekście zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich, uprzemysłowienia i ciągłego dążenia do podnoszenia jakości życia. Czy jesteśmy w stanie pogodzić te wszystkie żywioły? Zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

19-05-2020

 

Inteligentna woda w inteligentnym mieście

 

Polskie zasoby wodne w przeliczeniu na 1 mieszkańca są trzykrotnie mniejsze w porównaniu z europejską średnią, co sprawia, że mogą pojawiać się  okresowe deficyty wody. Dlatego też konieczne jest racjonalne wykorzystanie tych zasobów. Bardzo ważne są inwestycje prowadzone w polskich miastach i edukacja mieszkańców.

Przede wszystkim w codziennej eksploatacji sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowe skupiają się na minimalizowaniu strat wody.  Aby mieszkańcy mogli stale korzystać z wody konieczne są inwestycje w infrastrukturę. Modernizacja sieci wodociągowej oraz jej monitoring umożliwiają lepsze gospodarowanie wodą, a co za tym idzie – realne oszczędności. 

Zmiany w otoczeniu takie, jak zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia deficytu wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz rozlewanie się miast (exurbanizacja) potęgują wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowymi i oczekiwania społeczności.

 

 

Rybnickie wodociągi od kilku lat wprowadzają innowacyjne rozwiązania mające zapewnić utrzymanie wysokich standardów jakości swoich usług i przede wszystkim nieprzerwana dostawę wody.

 

 

Działania te umożliwiają:

 • Kompleksowe wspomaganie zarządzania dystrybucją wody,
 •  Integrację technicznych i nietechnicznych zadań zarządzania siecią wodociągową:
  • aspekty techniczne: sterowanie, monitorowanie i diagnozowanie, eksploatacja (kompleksowość rozwiązania), Technology Assessment;
  • aspekty nietechniczne: pozyskiwanie, przetwarzanie, wymiana informacji pomiędzy systemem i interesariuszami jako realizacja idei SMART CITY.

Dotychczas zrealizowane projekty dały świetne rezultaty w postaci zmniejszenia do poziomu najniższego w całym kraju strat wody w sieci. Były to:

 

 • Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” lata 2004-2006: „System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik” (XII.2005 – I.2007).
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4/4.1 „Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku” X.2009-III.2011 (1.4), III.2011 - VIII.2012 (4.1).

 

 

Nadal jednak istnieje konieczność dalszego rozwoju systemów monitorowania
i diagnozowania sieci poprzez:

 • rozwój układów pomiarowych – odbiorcy odczytywani on-line;
 • trudny do przewidzenia wpływ „nietypowych” zachowań odbiorców - nagłe zwiększanie zapotrzebowania na wodę;
 • wspomaganie sytuacji kryzysowych – duże awarie, wyłączenia, zwiększone pobory wody, deficyt wody;
 • nawałnice deszczowe;
 • planowanie eksploatacji i sprzedaży w dłuższym horyzoncie czasowym – strefowanie wydajnością w sytuacjach ograniczenia dostępności wody.

Kolejnym etapem działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody, a tym samym wcielania w życie idei inteligentnej wody w inteligentnym mieście będzie stworzenie platformy integracji i interakcji PWiK Sp. z o.o. w Rybniku z otoczeniem społecznym.

 

Dzięki rozpoznawaniu niezgodności z modelami konsumpcji wody możliwe będzie optymalizowanie dostaw i eliminowanie marnowania wody. Platforma pozwoli na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a tym samy na zmianę zachowań na świadomych konsumentów szanujących wodę jako źródło życia.