PWiK Sp. z o.o. w Rybniku informuje, że w dniu 19 października 2021 r. wszedł w życie nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Rybnika.  Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. , poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Rada Miasta Rybnika  przyjęła nowy regulamin uchwałą nr 711/XLIII/2021 z dnia 23.09.2021r.

Regulamin dla Miasta Rybnika (pdf)